Thiết kế nhà ống

Nhà ống 3 tầng diện tích 75m2 tại Hải Phòng, NP-028

Nhà ống 3 tầng diện tích 75m2 tại Hải Phòng, NP-028

Nhà ống 3 tầng diện tích 75m2 tại Hải Phòng, NP-027

Nhà ống 3 tầng diện tích 75m2 tại Hải Phòng, NP-027

Nhà ống 4 tầng diện tích 6m x 17,2m tại Quảng Ninh, NP-026

Nhà ống 4 tầng diện tích 6m x 17,2m tại Quảng Ninh, NP-026

Nhà ống 4 tầng diện tích 80m2 tại Hải Phòng, NP-025

Nhà ống 4 tầng diện tích 80m2 tại Hải Phòng, NP-025

Nhà ống 3 tầng diện tích 90m2 tại Hải Phòng, NP-024

Nhà ống 3 tầng diện tích 90m2 tại Hải Phòng, NP-024

Nhà ống 3 tầng diện tích 5.5m x 20m tại Hải Phòng, NP-023

Nhà ống 3 tầng diện tích 5.5m x 20m tại Hải Phòng, NP-023

Nhà ống 3 tầng diện tích 75m2 tại Hải Phòng, NP-022

Nhà ống 3 tầng diện tích 75m2 tại Hải Phòng, NP-022

Nhà ống 3 tầng diện tích 60m2 tại Hải Phòng, NP-021

Nhà ống 3 tầng diện tích 60m2 tại Hải Phòng, NP-021

Nhà ống 6 tầng diện tích 90m2 tại Hải Phòng, NP-019

Nhà ống 6 tầng diện tích 90m2 tại Hải Phòng, NP-019

Nhà ống 2 tầng diện tích 300m2 tại Hải Phòng, NP-020

Nhà ống 2 tầng diện tích 300m2 tại Hải Phòng, NP-020

Nhà ống 2 tầng diện tích 60m2 tại Hải Phòng, NP-018

Nhà ống 2 tầng diện tích 60m2 tại Hải Phòng, NP-018

Nhà ống 3 tầng diện tích 80m2 tại Hải Phòng, NP-017

Nhà ống 3 tầng diện tích 80m2 tại Hải Phòng, NP-017