Thiết kế nhà ống

Nhà ống 4 tầng diện tích 80m2 tại Hải Phòng, NP-025

Nhà ống 4 tầng diện tích 80m2 tại Hải Phòng, NP-025

Nhà ống 3 tầng diện tích 90m2 tại Hải Phòng, NP-024

Nhà ống 3 tầng diện tích 90m2 tại Hải Phòng, NP-024

Nhà ống 3 tầng diện tích 5.5m x 20m tại Hải Phòng, NP-023

Nhà ống 3 tầng diện tích 5.5m x 20m tại Hải Phòng, NP-023

Nhà ống 3 tầng diện tích 75m2 tại Hải Phòng, NP-022

Nhà ống 3 tầng diện tích 75m2 tại Hải Phòng, NP-022

Nhà ống 3 tầng diện tích 60m2 tại Hải Phòng, NP-021

Nhà ống 3 tầng diện tích 60m2 tại Hải Phòng, NP-021

Nhà ống 6 tầng diện tích 90m2 tại Hải Phòng, NP-019

Nhà ống 6 tầng diện tích 90m2 tại Hải Phòng, NP-019

Nhà ống 2 tầng diện tích 300m2 tại Hải Phòng, NP-020

Nhà ống 2 tầng diện tích 300m2 tại Hải Phòng, NP-020

Nhà ống 2 tầng diện tích 60m2 tại Hải Phòng, NP-018

Nhà ống 2 tầng diện tích 60m2 tại Hải Phòng, NP-018

Nhà ống 3 tầng diện tích 80m2 tại Hải Phòng, NP-017

Nhà ống 3 tầng diện tích 80m2 tại Hải Phòng, NP-017

Nhà ống 4 tầng diện tích 152m2 tại Hải Phòng, NP-015

Nhà ống 4 tầng diện tích 152m2 tại Hải Phòng, NP-015

Nhà ống 5 tầng diện tích 75m2 tại Hải Phòng, NP-014

Nhà ống 5 tầng diện tích 75m2 tại Hải Phòng, NP-014

Nhà ống 4 tầng diện tích 75m2 tại Hải Phòng, NP-013

Nhà ống 4 tầng diện tích 75m2 tại Hải Phòng, NP-013